Pilottesting av smertemestringsprogrammet EPIO©™

En nylig publisert studie fra Avdeling for Digital Helseforskning viser at et digitalt smertemestringsprogram kan være til nytte og støtte for mennesker som lever med langvarige smerter.

Kvinne bruker EPIO-appen på nettbrett

Langvarig smerte kan være komplisert og utfordrende å leve med, og god behandling krever gjerne en tverrfaglig tilnærming med flere komponenter, noe som ikke alltid tilbys eller er tilgjengelig. Avdeling for Digital Helseforskning har i samarbeid med internasjonale forskere, helsepersonell og mennesker som selv lever med langvarige smerter, utviklet det digitale smertemestringsprogrammet EPIO©™. EPIO er basert på design og metoder som vi vet kan være til hjelp og støtte i hverdagen for de som lever med langvarige smerter. Som en del av prosessen med utvikling og testing ble EPIO-programmet utprøvd i en 3-måneders pilotstudie, med 50 deltakere som lever med langvarige smerter.

Resultater fra pilotstudien ble nylig publisert i artikkelen «Digital Self-Management in Support of Patients Living with Chronic Pain: Feasibility Pilot Study” i det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of Medical Internet Research (JMIR) Formative Research (forfattere: Katrine Bostrøm, Elin Børøsund, Cecilie Varsi, Hilde Eide, Elise Flakk Nordang, Karlein MG Schrours, Lori B Waxenberg, Karen E Weiss, Eleshia J Morrison, Milada Cvancarova Småstuen, Audun Stubhaug og Lise Solberg Nes).

Formål

Formålet med pilotstudien var å utforske deltakernes bruk, opplevd brukervennlighet og nytte av smertemestringsprogrammet EPIO, samt få en indikasjon på mulig effekt fra bruk av programmet. Dette ble blant annet gjort for å kunne identifisere behov for eventuelle justeringer før EPIO skal testes i en større randomisert kontrollert studie.

EPIO©™-programmet består av 9 moduler som hver inneholder ulike temaer og øvelser basert på kognitiv adferdsterapi, med innspill fra aksept og forpliktelsesterapi, for smertemestring. Selve intervensjonen består av et ansikt til ansikt introduksjonsmøte til EPIO, det app-baserte EPIO-programmet som gjennomgås på egenhånd, samt en oppfølgingssamtale over telefon noen uker etter introduksjonsmøtet.

De 50 deltakerne i pilotstudien var i aldersspenn 29-74 år, de fleste kvinner (80%), og flertallet (75%) hadde levd med smerter i mer enn 5 år. Selve bruken av EPIO ble automatisk og sikkert loggført over en periode på 6 måneder, og informasjon om opplevd nytte og brukervennlighet ble innhentet etter 3 måneder. Deltakere fylte også ut spørreskjemaer relatert til smerte, livskvalitet og mental helse både før de fikk tilgang til EPIO og etter 3 måneder.

Resultater

Resultater fra studien viser at deltakerne vurderte EPIO som både nyttig og enkelt å bruke, med svært god brukertilfredshet. Øvelsene (f.eks. pusteøvelser, avspenning og øvelser for å utfordre tanker) i programmet ble beskrevet som lett forståelige, og deltakernes bruksmønster kan tilsi at øvelsene opplevdes som både interessante og engasjerende. Studien ga også noen indikasjoner på bedret livskvalitet, men siden dette var en pilotstudie med begrenset antall deltakere er det behov for en randomisert kontrollert studie for å undersøke hvorvidt EPIO faktisk kan ha positiv innvirkning på livskvalitet, mental helse og kanskje også smerte/smertemestring for mennesker som lever med langvarig smerte. Som følge av denne pilotstudien pågår nå en slik studie ved Avdeling for Digital Helseforskning (se www.epio.no).

Førsteforfatter av pilotstudien og stipendiat ved Avdeling for Digital Helseforskning, Katrine Bostrøm, er svært fornøyd med resultatene fra den nylig publiserte studien. Bostrøm understreker viktigheten av slike pilotstudier for å få frem helt nødvendig informasjon og nyttige innspill fra sluttbrukere, her mennesker som lever med langvarige smerter, sånn at slike løsninger kan oppgraderes og gjøres best mulig før de testes i større randomiserte kontrollerte studier.

Du kan lese den publiserte forskningsartikkelen i sin helhet her.

Publisert 10. nov. 2020 13:34 - Sist endret 15. feb. 2021 08:50