Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Prosjektperiode

2017–2023

Finansiering

Norges forskningsråd: Prosjekt #256574

Om prosjektet

Langvarig smerte er et stort problem for folkehelsen. Mer enn 30% av den voksne befolkningen i Norge opplever moderat til alvorlig langvarig smerte. Det er også den vanligste årsaken til sykemeldinger og uførhet. Nasjonale myndigheter og pasienter etterlyser nye effektive måter å forbedre helseomsorg på, noe denne studien har som mål å bidra til.

Flere studier støtter effekten e-helseintervensjoner kan ha for vellykket selvhjelp ved sykdom. Likevel er det behov for mer forskning for å se på effekten slike intervensjoner kan ha for mennesker med langvarige smerter. I tillegg er det mangel på kunnskap om brukerperspektivet i design av e-helseintervensjoner og faktorer som tilrettelegger for implementering.

EPIO prosjektet har som mål å fylle kunnskapsgapet gjennom å utvikle, teste og evaluere en personsentrert e-helseintervensjon for å styrke selvhjelp for mennesker med langvarige smerter. Målet skal nås gjennom:

 1. Design, utvikling og pilottesting av en e-helseintervensjon for mennesker som lever med langvarig smerte
 2. En randomisert kontrollert studie for å evaluere effekt av intervensjonen
 3. Evaluere bruk og nytte av intervensjon gjennom kvalitative undersøkelser, kost-nytte-analyser og utforskning av implementeringsprosessen

e-helseintervensjonen  EPIO (etter den greske gudinnen for smertelindring) ble utviklet med en evidens-basert og personsentrert tilnærming, og gjennomgikk en iterativ utviklingsprosess med nært samarbeid mellom forskere, systemutviklere, helsepersonell og pasientrepresentanter. I 2019 ble EPIO testet i en pilotstudie. Nå pågår det en randomisert kontrollert studie for å teste effekt av EPIO intervensjonen hos mennesker som lever med langvarige smerter.

Forskerteamet er godt rustet til å gjennomføre dette prosjektet. Alliansen av tverrfaglige eksperter fra ledende nasjonale og internasjonale forskningssentre, i nært samarbeid med helsepersonell og brukerrepresentanter, legger til rette for høy vitenskapelig kvalitet fra utvikling til testing og forberedelser for implementering etter studieavslutning. Hvis EPIO viser seg å være effektiv, har e-helseintervensjonen potensiale til å bidra til bedre helse, redusert samfunnsmessig byrde og viktigst; å bedre livskvaliteten for mennesker som lever med langvarige smerter.

Samarbeidspartnere

 • Regionalt kompetansesenter for smerte

  Oslo universitetssykehus v/Audun Stubhaug, MD, PhD

 • Vitensenteret helse og teknologi

  Høgskolen i Sørøst-Norge v/Hilde Eide, PhD, Professor

 • Una Stenberg

  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus

 • Heidi Zangi, PhD

  Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus

 • Kurt Kleppe Josefsen

  Lærings- og mestringssenter, Vestre Viken

 • Katty Bevan

  Lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken

 • Solveig Helene Midtvedt

  Lærings- og mestringssenter, Vestre Viken

 • Kristin Storvik

  Lærings- og mestringssenter, Drammen kommune

 • Eleshia J. Morrison, PhD, LP

  Mayo Clinic, Pain Rehabilitation Center, Minnesota, USA

 • Karen E. Weiss, PhD, LP, ABPP

  University of Washington School of Medicine, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Washington, USA

 • Karlein M. G. Schreurs, PhD, Professor

  University of Twente, Centre for eHealth and Wellbeing Research, Enshede, Nederland

 • Lori B. Waxenberg, PhD, ABPP

  University of Florida, Department of Clinical and Health Psychology, Florida, USA

 • Ingrid Ledel Solem (tidligere doktorgradsstipendiat)

 

Om studien  Publikasjoner og presentasjoner  

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Hanne Stavenes Støle
Prosjektadministrator
Cecilie Varsi
Seniorforsker
Hilde Eide
Forsker, Professor
Elin Bolle Strand
Seniorforsker
Katrine Bostrøm
PhD kandidat
Elise Flakk Nordang
Prosjektmedarbeider
Christine Rygg
Prosjektmedarbeider
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling
Yizhak Itzchaki
Designer
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler