Involver Meg

Prosjektperiode

2017–2020

Finansiering

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Om prosjektet

InvolverMeg er et digitalt kommunikasjonsverktøy beregnet for pasienter med kronisk sykdom og helsepersonell. I denne studien gir det digitale kommunikasjonsverktøyet pasientene mulighet til å fylle ut en kartlegging i forkant av konsultasjon på sykehuset samt å benytte sikker epost til helsepersonell i tiden mellom konsultasjonene. Pasientene som får mulighet til å ta i bruk kommunikasjonsverktøyet i denne studien er nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofyseadenom.

Stadig flere mennesker lever med kronisk sykdom som medfører langvarig behov for behandling og oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Å leve med kronisk sykdom medfører  for mange plagsomme fysiske og psykiske symptomer som varierer i intensitet. Det å ha kronisk sykdom kan også medføre utfordring med samhandling og kommunikasjon med helsepersonell. Dette kan hemme samvalg i oppfølgingen av pasienter med kronisk sykdom, og det er behov for å finne løsninger som tar hensyn til det. Digital kommunikasjon har potensiale til å forbedre samhandling og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell.

Prosjektet har som målsetting å utvikle, implementere og teste et digitalt kommunikasjonsverktøy som støtter samvalg for pasienter med kronisk sykdom. Prosjektet er et samarbeid i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, mellom Avdeling for digital helseforskning, Nyremedisinsk avdeling (Ullevål) og Seksjon for spesiell endokrinologi (Rikshospitalet).

Utvikling

I utviklingen av kommunikasjonsverktøyet benyttet vi en kombinasjon av oppsummert forskningslitteratur, intervjuer med pasienter, fokusgrupper med helsepersonell, samt arbeidsgrupper med pasienter og helsepersonell for å utvikle innholdet i kartleggingsdelen av verktøyet, samt for å få innspill relatert til utviklingen av programvaren. Det digitale kommunikasjonsverktøyet InvolverMeg gir pasientene mulighet til å fylle ut og sende inn en digital kartlegging av symptomer, behov og preferanser hjemmefra til helsepersonell før konsultasjon i sykehus. I tillegg får pasientene mulighet til bruk av sikker epost for oppfølgning av helsepersonell i tiden mellom konsultasjonene. Innholdet i kartleggingen er separat tilpasset hver diagnosegruppe i prosjektet. InvolverMeg er integrert med pasientportalen MinJournal, som har en epost-funksjon. Ved bruk avepost-funksjonen kan helsepersonell sende pasientene invitasjon til å fylle ut kartleggingen. Dette er den samme epost-funksjonen som kan benyttes av både pasient og helsepersonell mellom konsultasjonene. 

Bruk av InvolverMeg innebærer at pasientene kan dele informasjon med helsepersonell om sin nåværende situasjon, samt prioritere hva som er viktig for dem å snakke med helsepersonell om i konsultasjonen. Dette kan bidra til at symptomer og endringer i symptombildet blir mer synlig, både for pasienter og helsepersonell. Det kan også gjøre det lettere å be om informasjon og veiledning for å håndtere plagene den enkelte erfarer, noe som kan styrke opplevelsen av å mestre livet med helseutfordringer, samt øke livskvaliteten og redusere stress relatert til sykdom.

Implementering

For å forberede bruken av InvolverMeg i de samarbeidende avdelingene, benyttet vi oppsummert forskningslitteratur om implementering av digital helseteknologi, samt fokusgrupper og arbeidsgrupper med helsepersonell for å kartlegge hva som kan hemme og fremme bruken av InvolverMeg. Digital helseteknologi har vist å ha en positiv innvirkning ved langvarig sykdom, ved å blant annet forbedre livskvalitet og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. På tross av positive forskningsresultat, så kan implementering av digitale verktøy til praksis være utfordrende. Dette understreker behovet for å forstå hvorfor og hvordan forskjellige faktorer kan påvirke. Systematisk identifisering av ulike faktorer som kan hemme eller fremme bruk av InvolverMeg, kan bidra til målrettet implementering. Studien bidrar med innsikt for fremtidig forskning på implementering av digital helseteknologi.

Pilotstudie

I denne delstudien skal pasienter og helsepersonell teste hvordan det digitale kommunikasjonsverktøyet InvolverMeg fungerer. Pasienter fra to poliklinikker (n=50) vil bli invitert til å bruke InvolverMeg før og mellom konsultasjon med helsepersonell i sykehus. Det vil bli samlet inn demografiske- og sykdomsrelaterte opplysninger. I tillegg vil deltakerne svare på spørreskjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet, angst og depresjon, helseforståelse og teknologiens brukervennlighet. I ettekant av pilotstudien vil InvolverMeg bli justert i tråd med tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og helspersonell. Seksjon for spesiell endokrinologi (Rikshospitalet) begynte å rekruttere deltagere til piloten medio april og løsningen ble tatt i bruk av pasienter og helsespersonell i slutten av april (2020).

Klinisk observasjonsstudie

Etter gjennomføring av pilotstudien og eventuelle justeringer av InvolverMeg er det planlagt å benytte det digitale kommunikasjonsvertøyet i en klinisk studie blant nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofyseadenom (n=160). Det vil bli samlet inn demografiske- og sykdomsrelaterte opplysninger, i tillegg vil det bli benyttet spørreskjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet, angst og depresjon, helseforståelse og teknologiens brukervennlighet.

Publikasjoner og presentasjoner

Deltagere

Elin Børøsund
Prosjektleder
Berit Seljelid
PhD kandidat / Prosjektadministrator
Marianne Ollivier
Produkteier
Per Tømmer
Seksjonsleder Systemutvikling
Yizhak Itzchaki
Designer
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler