Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Prosjektperiode

2015–2020

Finansiering

Kreftforeningen (#4602492) og Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. Forskning viser at ulike tiltak kan bidra til å forebygge slike utfordringer, gi støtte underveis i forløpet, og også bidra med informasjon og opplæring i mestringsstrategier.

Denne studien har utviklet og testet et elektronisk verktøy for stressmestring blant pasienter med kreft. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene et innovativt appbasert stressmestringsprogram for kreftpasienter i Norge.

fase I (2015/2017) ble intervensjonen utviklet av spesialister innen psyko-onkologi, stressmestring og eHelse, i tett samarbeid med pasienter med kreft og relevant helsepersonell. Intervensjonen ble testet i en pilotstudie og justert etter tilbakemeldinger fra deltakerne. Denne fasen resulterte i det appbaserte programmet StressProffen™©, et evidensbasert program bestående av 10 moduler med informasjon og øvelser med fokus på stressmestring og livskvalitet som endelig produkt og intervensjon. Programmet er tilpasset både Android og iOS (Apple), og kan brukes både på mobil og nettbrett.

fase II (2017/2020) ble effekten av intervensjonen StressProffen™© testet i en randomisert kontrollert studie hvor 172 pasienter med ulike typer kreft deltok. Deltakerne i intervensjonsgruppen (n=84) fikk en introduksjon til programmet ansikt-til-ansikt før nedlasting og videre bruk av StressProffen™©. Kontrollgruppen (n=88) fikk sitt vanlige oppfølgingstilbud, og fikk tilbud om stressmestringsverktøyet etter endt studieperiode.

Studien testet hypotesen at deltakere med tilgang til stressmestringsverktøyet ville ha større reduksjon i stress, angst og depresjon, mindre reduksjon av evne til selv-regulering, samt økt livskvalitet, sammenlignet med deltakerne i kontrollgruppen. Dette ble målt ved studiestart (0) og ved 3, 6 og 12 måneder etter studiestart.

Deltakerne var i hovedsak kvinner (82 %), fra 20 til 78 år, med en variasjon av kreftdiagnoser hvor ca. halvparten med brystkreft (48%). Etter 3 måneder viste analysene lovende resultater for gruppen som hadde tilgang til StressProffen.

Resultatene viser at stressmestringsprogrammet StressProffen™© kan være til nytte for mange som har eller har hatt kreft, og at digitale stressmestringsintervensjoner som StressProffen™© har potensiale til å tilby lett tilgjengelig og effektiv psykososial støtte til mennesker som har eller har hatt kreft.

Vi jobber med analyse av 12 månedersdata, og er spente på hva langtidsresultat vil vise!

Dersom bruk av StressProffen™© gir effekt som forventet, vil programmet potensielt kunne bidra til mindre stress og bedret livskvalitet for pasienter som lever med kreft. Programmet vil også kunne gi pasienter over hele landet samme tilbud, uavhengig av hvor de bor.

StressProffen™© finnes i dag i en norsk og en engelsk versjon. Programmet kan ha nytteverdi for andre pasientgrupper enn kreftpasienter, og studier som inkluderer nye pasientgrupper er derfor under planlegging.

Versjoner av StressProffen™©-løsningen testes nå også i en større studie i regi av Kreftregisteret (Principal Investigator Giske Ursin). For mer informasjon om studien «Stressmestring etter brystkreft» (SEB), se studiens nettside.

Samarbeidspartnere 

  • Matthew M. Clark, PhD, LP, ABPP. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
  • Shawna L. Ehlers, PhD, LP, ABPP. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Michael Andrykowski, PhD. University of Kentucky, KY, USA

Publikasjoner og presentasjoner     Personvern

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Elin Børøsund
Prosjektadministrator
Hanne Stavenes Støle
Prosjektmedarbeider
Christine Rygg
Prosjektmedarbeider
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling
Yizhak Itzchaki
Designer
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler