Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Prosjektperiode

2015–2020

Finansiering

Kreftforeningen (#4602492) og Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. Forskning viser at ulike tiltak kan bidra til å forebygge slike utfordringer, gi støtte underveis i forløpet, og også bidra med informasjon og opplæring i mestringsstrategier.

Denne studien har utviklet og tester nå et elektronisk verktøy for stressmestring blant pasienter med kreft. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene et innovativt appbasert stressmestringsprogram for kreftpasienter i Norge.

fase I (2015/2017) ble intervensjonen utviklet av spesialister innen psyko-onkologi, stressmestring og eHelse, i tett samarbeid med pasienter med kreft og relevant helsepersonell. Intervensjonen ble testet i en pilotstudie og justert etter tilbakemeldinger fra deltakerne. Denne fasen resulterte i det appbaserte programmet StressProffen™©, et evidensbasert program bestående av 10 moduler med informasjon og øvelser med fokus på stressmestring og livskvalitet som endelig produkt og intervensjon. Programmet er tilpasset både android og ios (apple), og kan brukes både på mobil og nettbrett.

fase II (2017/2020) blir effekten av intervensjonen StressProffen™© testet i en randomisert kontrollert studie hvor 180 pasienter med ulike typer kreft deltar. Deltagerne i intervensjonsgruppen (n=90) har først fått en introduksjon til programmet ansikt-til-ansikt før nedlasting og videre bruk av StressProffen™©. Kontrollgruppen (n=90) får sitt vanlige oppfølgingstilbud, og får tilbud om stressmestringsverktøyet etter endt studieperiode.

Studien tester hypotesen at deltagere med tilgang til stressmestringsverktøyet vil ha større reduksjon i stress, angst og depresjon, mindre reduksjon av evne til selv-regulering, samt økt livskvalitet, sammenlignet med deltagerne i kontrollgruppen. Dette måles ved studiestart (0) og ved 3, 6 og 12 måneder etter studiestart. Dersom bruk av StressProffen™© gir effekt som forventet, vil programmet potensielt kunne bidra til mindre stress og bedret livskvalitet for pasienter som lever med kreft. Programmet vil også kunne gi pasienter over hele landet samme tilbud, uavhengig av hvor de bor.

StressProffen™©  finnes i dag i en norsk og en engelsk versjon. Programmet kan ha nytteverdi for andre pasientgrupper enn kreftpasienter, og studier som inkluderer nye pasientgrupper er derfor under planlegging.

Samarbeidspartnere 

  • Matthew M. Clark, PhD, LP, ABPP. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
  • Shawna L. Ehlers, PhD, LP, ABPP. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Michael Andrykowski, PhD. University of Kentucky, KY, USA

 

StressProffen

 

 

 

 

Deltagere

Elin Børøsund
Prosjektadministrator
Yizhak Itzchaki
Designer
Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler
Hanne Stavenes Støle
Prosjektmedarbeider
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling