Cecilie Varsi

Seniorforsker

E-post

cecilie.varsi@rr-research.no

Telefon

+47 90856339

Nåværende stillinger

Seniorforsker

Utdanning

Postdoktor (2017-2019), Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus.

Doktorgrad (2009–2016), Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis – Implementeringsforskning.

Prosjektledelse (2007), Handelshøgskolen BI, Oslo.

Master i sykepleievitenskap (2007), Universitetet i Oslo.

Organisasjon og ledelse (2000), Diakonhjemmets høgskole, Oslo.

Offentlig godkjent sykepleier (1994), Finnmark sykepleierhøgskole, Hammerfest.

Faglige interesser

Dr Varsi har en sentral rolle i mange av prosjektene ved Avdeling for Digital Helseforskning der forskningen omfavner utvikling og effektstudier av digitale (eHelse) intervensjoner og kommunikasjonsløsninger for mennesker med langvarige og sammensatte helseutfordringer. Hun er for eksempel prosjektadministrator for et omfattende prosjekt som har utviklet det digitale smertemestringsprogrammet EPIO, som testes i en pågående studie blant mennesker som lever med langvarige smerter. Dr Varsi har også et særskilt fokus på implementering av evidensbaserte intervensjoner til klinisk praksis, og spesielt hvordan digitale løsninger kan implementeres på en smidig måte etter at studiene er avsluttet. Hun er blant annet styremedlem i European Implementation Collaborative (EIC), Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforskning (NIMP) og Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-helse. Når det gjelder forskningsmetoder har Dr Varsi erfaring med mixed methods, med særlig kompetanse innenfor kvalitative forskningsmetoder. Hun har ledet og bidratt til mange systematiske kunnskapsoppsummeringer (systematic reviews). I tillegg er Dr Varsi veileder for flere doktorgrads- og masterkandidater og underviser på PhD- og masternivå om kvalitativ metode, eHelse og implementering.

Autorisasjon

Sykepleier, HPR-nummer: 4810775.

 

Verv

2019-           Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-Helse (nestleder).

2018-           Innovasjonsutvalget, Oslo Universitetssykehus, Oslo (varamedlem).

2018-           European Implementation Collaborative (styremedlem).

2017 -          Forskningsutvalget i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (varamedlem).

2017-           Forskergruppe for Implementeringsforskning og Metodeutvikling, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, Bergen (medlem).

2016-           Forskergruppe for Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT), Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo (medlem).

2007-           Forskergruppe for Avdeling for Digital helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo, (medlem). Fra 2018: Co-leder av forskergruppen.

1999-2005    Rikshospitalets legemiddelkomité (medlem).

Undervisning

University of Costa Rica, Research center for nursing and health care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Universitetet Sørøst-Norge, Vitensenteret helse og Teknologi, Drammen.

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Oslo.

Oslo universitetssykehus, Oslo.

OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslo.

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Trondheim.

Høgskulen på Vestlandet, Senter for kunnskapsbasert praksis, Bergen.

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Bergen.

VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo.

Samarbeid

University of Costa Rica, Research center for nursing and health care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, Oslo.

Oslo universitetssykehus, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo.

Diakonhjemmet Hospital, Department of Rheumatology, Oslo.

 

Publikasjoner

Se alle publikasjoner: Cristin

 

 

Mine prosjekter

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

SuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram