Forsiden

Avdeling for Digital Helseforskning

Medisinsk Klinikk

Foto av Lise Solberg Nes

Om oss

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. Vi har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, bedre individuell oppfølging samt bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell. Løsningene vi utvikler er unike ved at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av brukermedvirkning. Les mer...                            

Lise Solberg Nes
Avdelingsleder 

Vår forskning

Avdeling for Digital Helseforskning har en solid og fremgangsrik forskningsportefølje basert på bred tverrfaglig helsefaglig forskningskompetanse, et aktivt forskningsmiljø og utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Forskningen fokuserer på utvikling og testing av intervensjoner og digitale løsninger som skaper bedre helse for mennesker med langvarige og sammensatte helseutfordringer, støtter personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet, og som også bidrar til bedre forståelse av underliggende mekanismer på disse områdene. Forskningen inkluderer også implementerings- og kost-nytteaspekter. Vårt mål er å bidra til at evidensbaserte, brukersentrerte digitale løsninger kan bedre enkeltmenneskers helse og livskvalitet og styrke helsetjenestetilbudet til befolkningen.

 

Se prosjektene

Våre ansatte

Vi er en tverrfaglig gruppe med bred kompetanse innen sykepleie, psykologi, fysioterapi, folkehelse og helsefremmende arbeid, markedsføring, film og grafikk, digitalt design, teknisk arkitektur og systemutvikling.

Ansatte