Nyheter

Publisert 30. juni 2021 14:53

Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus har gjennomført en studie for å kartlegge hvordan helsepersonell arbeider med pasienter med langvarige smerter, og om de tenker at digitale løsninger for egenmestring kan være til hjelp. I studien som nylig ble publisert i BMC Health Service Research, ble helsepersonell fra både primær- og spesialisthelsetjenesten intervjuet, og deltagerne hadde bakgrunn som bl.a. lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og psykolog.

Publisert 3. mai 2021 15:59

Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med implementering av digitale kommunikasjonsverktøy i helsetjenesten? En nylig publisert studie fra Avdeling for Digital Helseforskning, i samarbeid med Seksjon for spesiell endokrinologi ved Oslo universitetssykehus i tidsskriftet Journal of Medical Internet Research, belyser fremmere og hemmere for implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy.

Publisert 29. apr. 2021 12:13

Avdeling for Digital Helseforskning og Nyremedisinsk Avdeling i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus har samarbeidet om en studie der pasienter og helsepersonell har testet videokonsultasjon som en del av den polikliniske oppfølgingen av nyretransplanterte pasienter. Femten av pasientene og tre helsepersonell som deltok ble intervjuet om sine erfaringer.

Publisert 8. des. 2020 12:38

Hvorfor er det så vanskelig å stabilisere vekten etter vektnedgang? Og hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å opprettholde sunne vaner slik at det blir til en varig livsstil? I en nylig publisert studie fra Avdeling for Digital Helseforskning, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og internasjonale samarbeidspartnere, har vi kartlagt behov og hvordan motiverende design og atferdsendringsteknikker kan kombineres for å utvikle effektive og engasjerende digitale intervensjoner for varig vektstabilisering etter vektnedgang.

Publisert 21. aug. 2020 10:29

Resultater fra en randomisert kontrollert studie viser at StressProffen™© - et app-basert stressmestringsprogram - kan redusere stress og bidra til bedret livskvalitet hos pasienter med kreft!

Artikkelen «Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application based stress management intervention for cancer survivors» er nylig publisert i Cancer Medicine (Forfattere: Elin Børøsund, Shawna L Ehlers, Cecilie Varsi, Matthew M Clark, Michael A Andrykowski, Milada Cvancarova, Lise Solberg Nes). Her presenteres  lovende resultat fra 3 måneder i den randomiserte kontrollerte studien.

Publisert 24. feb. 2020 14:40

Kronisk smerte er utfordrende å leve med. E-helseintervensjoner kan potensielt gjøre hverdagen for mennesker som lever med langvarige smerter enklere. Men da er det noen kriterier som må oppfylles, ifølge forfatterne av en ny forskningsartikkel.

Kvinne leser på ipad
Publisert 24. feb. 2020 14:40

Forskere ved Avdeling for digital helseforskning (tidligere SPS) ved OUS har nylig gjennomført og publisert en «realist systematic review», som er en systematisk kunnskapsoppsummering, på implemetering av e-helseintervensjoner. Hva vet vi om hva som fungerer?

Publisert 24. feb. 2020 14:39

Design av teknologi kan bidra til å påvirke vår adferd, livsstil og helse. I en ny artikkel fra Avdeling for digital helseforskning (tidligere SPS) har vi sett på hvordan motiverende design og adferdsteknikker kan kombineres på best mulig måte for å designe effektive e-helseintervensjoner for varig vektstabilisering etter vekttap.

Illustrasjon av en person / figur på turkis bakgrunn
Publisert 24. feb. 2020 14:39

Artikkelen «Pilottest av et appbasert stressmestringsprogram for pasienter med kreft» beskriver de lovende resultatene fra pilotstudien av StressProffen, og er nylig publisert i Translational Behavioral Medicine (Forfattere: Elin Børøsund, Cecilie Varsi, Matthew M Clark, Shawna L Ehlers Michael A Andrykowski, Hilde Renate Sætre Sleveland, Anne Bergland, Lise Solberg Nes).