Helsepersonells erfaringer og holdninger til digitale løsninger for egenmestring av kronisk smerte

Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus har gjennomført en studie for å kartlegge hvordan helsepersonell arbeider med pasienter med langvarige smerter, og om de tenker at digitale løsninger for egenmestring kan være til hjelp. I studien som nylig ble publisert i BMC Health Service Research, ble helsepersonell fra både primær- og spesialisthelsetjenesten intervjuet, og deltagerne hadde bakgrunn som bl.a. lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og psykolog.

Studien viser at deltagerne erfarte at selv om mennesker som lever med langvarige smerter har store utfordringer i hverdagen, har ikke helsetjenesten et godt nok tilbud til pasientgruppen. Helsepersonellet som deltok hadde liten erfaring med bruk av digitale løsninger i oppfølgingen av pasientgruppen, men var likevel positive til bruk av digitale løsninger for mestringsstøtte i fremtiden. De kom med mange konkrete forslag til innholdskomponenter for fremtidige løsninger og pekte spesielt på behovet for pålitelig informasjon og øvelser med fokus på mestring, oppmerksomhet og atferdsendring. At løsningene må være enkle i bruk, motiverende, positive og personlig tilpasset ble også fremhevet.

Studien konkluderer med at det er behov for et mer helhetlig behandlingsopplegg til pasienter med langvarige smerter og at digitale løsninger kan være et alternativ til dette tilbudet.

Studien inngår i «EPIO-prosjektet» hvor målet er å utvikle, teste og evaluere en personsentrert e-helseintervensjon for å styrke selvhjelp for mennesker med langvarige smerter.

Publisert 30. juni 2021 14:53 - Sist endret 30. juni 2021 14:53