Resultater fra pilotstudien av StressProffen

Artikkelen «Pilottest av et appbasert stressmestringsprogram for pasienter med kreft» beskriver de lovende resultatene fra pilotstudien av StressProffen, og er nylig publisert i Translational Behavioral Medicine (Forfattere: Elin Børøsund, Cecilie Varsi, Matthew M Clark, Shawna L Ehlers Michael A Andrykowski, Hilde Renate Sætre Sleveland, Anne Bergland, Lise Solberg Nes).

Illustrasjon av en person / figur på turkis bakgrunn

Illustrasjon for Stressproffen

Programmet StressProffen er utviklet med håp om at det kan være til støtte for  de som lever med kreftsykdom. Det pågår nå en randomisert kontrollert studie der vi undersøker om bruk av det appbaserte programmet StressProffen har innvirkning på mestring av stress for pasienter med kreft. For å få programmet og appen så nyttig som mulig til den randomiserte studien gjennomførte vi en pilotutprøving med 25 deltakere. Vi er nå glade over å få vise til publikasjon av de lovende resultatene fra denne piloten.

Pilotstudien

Målet med pilotstudien var å teste appens nytte og brukervennlighet, løsning for spørreskjema og innhenting av data, samt introgruppen som foregår ansikt-til-ansikt for introduksjon til programmet. I tillegg ønsket vi å få en pekepinn på  selve målet med programmet: har bruk av StressProffen innvirkning på mestring av stress?

Intervensjonen innebar en introduksjon til programmet ansikt-til-ansikt, et evidensbasert program i appen bestående av 10 moduler med informasjon og øvelser, og en oppfølgingssamtale over telefon 2 uker etter introduksjonsmøtet. I tillegg svarte deltakerne på spørreskjema, først når de ble inkludert og så etter endt studieperiode på 8 uker. Vi intervjuet også deltakere som var villige til å bli intervjuet etter endt studieperiode.

Pilotstudien inkluderte 25 pasienter,  i hovedsak kvinner (21 kvinner, 4 menn), med aldersspennet 34 – 71 år (gjennomsnitt 48 år) og med en variasjon av diagnoser (flest med brystkreft: 10/25). Av de inkluderte leverte 22 deltakere spørreskjema både ved inklusjon og etter fullført studieperiode på 8 uker. 16 deltakere fullførte minst 7 av 10 moduler innenfor studieperioden på 8 uker og 13 deltakere fullførte alle moduler. 21 deltakere takket ja til å bli intervjuet om bruk og opplevelse av det appbaserte programmet.

 

Intervju

Den generelle tilbakemeldingen fra deltakerne var at StressProffen er et nyttig og tilgjengelig verktøy som er enkelt å bruke, og at StressProffen opplevdes å være en verdsatt støtte i hverdagen.

Flere deltakere ga tilbakemelding om at de følte de hadde fått en bredere forståelse av stress, og at StressProffen ga mange nye teknikker og øvelser for stressmestring i hverdagen. Noen beskrev at de merket endring i egen atferd, og at også familie og venner hadde kommentert på dette. En deltaker sa: «Det er flere som har spurt meg om jeg har gjort et eller annet, at jeg er litte granne roligere... Jeg finner dem igjen og gjør disse øvelsene, og det synes jeg faktisk er ganske bra for meg.»

Mange  kommenterte også på at de verdsatte StressProffen som  et nyttig verktøy en alltid har med seg og kan ta frem når en selv har tid og behov. At en slipper å «bry» noen, men har det tilgjengelig der en er. En deltaker forklarte: «Likte ekstra godt innholdet. Øvelser. Noe man kan gjøre selv. Tenker uansett hvilken livssituasjon en er i så har en godt av å puste litt. Trenger ikke ha en sykdom for det. Har et verktøy i lomma. Trenger ikke dra til en lege eller terapeut, en kan bruke det når det passer.»

 

Resultat fra spørreskjema

Når svar på spørreskjema før og etter intervensjon ble sammenlignet, viste data signifikant reduksjon av opplevd stress og  angst samt signifikant bedring av livskvalitet og egen evne til selvregulering. Dette er resultat vi gleder oss over å se, og gjør at vi får et enda større håp om at stressmestringsprogrammet StressProffen kan være til nytte for mange, og at det kan utgjøre en betydelig forskjell for pasienter med kreft.

 

Oppsummering

Resultatene fra pilotstudien til StressProffen er svært lovende og indikerer at en appbasert stressmestringsintervensjon kan være til stor støtte for pasienter med kreft. For å kunne slå fast disse indikasjonene med større sikkerhet trengs mer data, og  vi ser frem til resultatene fra den randomiserte kontrollerte studien som nå pågår med stor spenning.

 

Ønsker du å lese artikkelen i sin helhet kan du gjøre det her: https://academic.oup.com/tbm/advance-article/doi/10.1093/tbm/ibz062/5477435

Publisert 24. feb. 2020 14:39 - Sist endret 8. apr. 2020 17:29