ReConnect (avsluttet)

Prosjektperiode

2011-2017

Finansiering

Norges Forskningsråd, ExtraStiftelsen, HelseNord RHF og Vestre Viken.

Om prosjektet

ReConnect er et nettbasert verktøy som støtter opp om bedringsprosesser for personer med langvarige psykiske helseutfordringer. Målgruppen for ReConnect er personer som forventer å trenge støtte fra psykisk helsevern over tid, uavhengig av diagnose eller hvilket nivå de mottar tjenester fra.

For brukere av psykiske helsetjenester er formidling av kunnskap om seg selv og eget liv viktig som grunnlag for et likeverdig samarbeid med helsetjenesten. Et samarbeid tuftet på deltagelse og myndiggjøring kan bidra til å styrke den enkeltes bedringsprosess. Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) har i samarbeid med brukere, helsepersonell, forskere og it-utviklere utviklet et nettbasert støtteverktøy som heter ReConnect. Brukeren 'eier' verktøyet ved at de kontrollerer innholdet og kan invitere med seg helsepersonell fra kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Formålet med ReConnect er å bidra til:

  • involvering og kontinuitet i egen oppfølging og behandling
  • at brukerens erfaringer, styrker og verdier blir tydeliggjort
  • oversikt og kontroll over forhold av betydning for egen helse

ReConnect er en interaktiv arbeidsbok som støtter brukerne i å beskrive forhold av betydning for deres situasjon og egen bedring, sikker kommunikasjon med helsepersonell og sosial tilhørighet. Fokus er på ressurser og mestring. ReConnect består av ulike moduler som kartlegging av egen situasjon med tilhørende mål og aktiviteter, ulike mestringsøvelser, medisinoversikt, registreringer, kriseplan, artikkelsamling med kvalitetssikret informasjon og erfaringstekster, dagbok og forum ledet av erfaringskonsulent. Bruk av verktøyet er ment som et supplement og støtte til ordinær pågående oppfølging og behandling.

Utprøving

For å kunne delta måtte brukerne ha mottatt psykisk helsehjelp i minimum 6 måneder før oppstart, og forvente å måtte ha hjelp i minst 6 måneder fremover. De 29 brukerne og deres respektive helsepersonell benyttet ReConnect i en 6-måneders periode i 2015-2016 i kommunene Asker og Balsfjord, sammen med respektive spesialisthelsetjenester (DPS).

Under utprøvingen ble det også arrangert lokale treff blant brukere som ønsker likepersonkontakt og støtte. Treffene ble ledet av en erfaringskonsulent. Ulike temaer knyttet til bruk av verktøyet, samt brukermedvirkning og egen bedringsprosess, ble drøftet av deltagerne. 

Data ble samlet gjennom hele perioden. I tillegg til loggdata over bruk, er data samlet gjennom fokusgruppeintervju og intervjuer med brukere og hjelpere, spørreskjema, samt samtlige innlegg i forum fra perioden. 

Innlegg fra bruker i forum:

«Jeg satte meg som mål, sammen med min hjelper (...). I dag er målet nådd :) Men hadde det ikke vært for samarbeidet, så hadde det ikke gått. Nå har jeg satt meg ett nytt mål for neste uke,og jeg gleder meg til å fullføre (…) Dette er faktisk positivt for meg, og dagene blir bedre :)

Måtte bare dele dette med dere. Kanskje det er flere enn meg som trenger et dytt, og da ber du bare din hjelper om å følge deg opp (…)»

Samarbeidspartnere

  • Prosjektet eies av Nasjonalt senter for e-helseforskning i samarbeid med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning.
  • To doktorgradsstipendiater bygger sine studier på dette prosjektet: Monica Strand og Audhild Høyem

Prosjektgruppe

  • Deede Gammon, PhD, Prosjektleder.

Deltagere