Pilotstudie av verktøyet MyStrengths

person kikker ned i en skattekiste

Å bruke egne styrker og ressurser aktivt er ikke alltid like enkelt, spesielt ikke hvis man har langvarige helseutfordringer. Forskning viser likevel at det kan være nyttig å flytte fokuset fra alt man ikke mestrer like godt, til det man faktisk mestrer og som hjelper i hverdagen.

Avdeling for digital helseforskning har, i tett samarbeid med brukere, utviklet et elektronisk støtteverktøy: appen MyStrengths. Formålet med appen er å bistå personer med langvarige helseutfordringer i å bli bevisst egne styrker og ressurser og aktivt bruke disse. Med styrker og ressurser mener vi de egenskaper, ferdigheter og strategier som hjelper deg å leve godt med helseutfordringer og/eller bidrar til følelse av god helse.

Studie for å teste MyStrengths

Høsten 2018 ble det utført en studie for å teste hvordan det oppleves å bruke MyStrengths. Resultatene fra studien skal brukes til å evaluere hvor nyttig og brukervennlig appen oppleves. Hvis appen oppleves nyttig for deltakerne, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til pasienter med langvarige helseutfordringer.